خدمات حرفه ای با کادری مجرب | تازمانی که حقوق شما احقاق شود در کنار شما خواهیم بود.

مقالات و پژوهش‌ها« مؤسسه حقوقی دیباچه عدالت گستر مهر » ضمن اهتمام ویژه به فعالیت حرفه ای حقوقی و بین رشته ای متخصصین و استفاده از توانایی علمی و تجربی آنان، با تشکیل کارگروه های پژوهشی زیر نظر مدیران ارشد مؤسسه، به موضوعات و عناوینی که در حوزه های تخصصی کمتر بدانها پرداخته شده است توجه ویژه و مضاعف نموده و بارگذاری مقالات و آثار پژوهشی، مستمراً ادامه خواهد یافت.